รายการที่น่าสนใจรายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปประวัติเอื้อเสรีคอลเล็คติ้งหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 35.00THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล

New Auction Date at Narai Hotel - วันประมุลใหม่ ณ โรงแรมนารายณ์
Pending until next announcement ... for more information
เลื่อนวันประมูลจนกว่าจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง ... รายละเอียดเพิ่มเติม

Found 2880 items, showing 101 to 150.    Previous 50 Matches   Next 50 Matches

more details

LOT NO: 101    meaning
Starting: THB 3000   Approx: € 85  Download Blank POST-BID
Document - Lot of 3 Court documents included 1. dated 17 December R.S. 130 (17.9.130) affixed Court Fee 4baht bi-colour in horizontal strip of 3; 2. dated 11 March R.S. 130 (11.12.130) affixed solo Court Fee 4baht bi-colour; and 3. dated 7 June 2456 affixed solo Court Fee 4baht bi-colour. Good condition. Very interesting. F.(3)
เอกสาร - กลุ่มเอกสารศาล 3 ฉบับ ประกอบด้วย 1. ลงวันที่ 17 ธันวาคม ร.ศ. 130 (17.9.130) ผนึกอากรฤชากรชนิดราคา 4บาท สองสี แถวแนวนอน 3 ดวง; 2. วันที่ 11 มีนาคม ร.ศ. 130 (11.12.130) ผนึกอากรฤชากรชนิดราคา 4บาท สองสี ดวงเดียว; และ 3. ลงวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2456 ผนึกอากรฤชากรชนิดราคา 4บาท สองสี ดวงเดียว สภาพดี น่าสนใจ F.(3)


more details

LOT NO: 102    meaning
Starting: THB 5000   Approx: € 142  Download Blank POST-BID
Document - Lot of 3 documents included 1. Land Sale Agreement dated 3 December B.E. 2460 mixed franking with Erawan Court Fee and Long Green Court Fee monocolour revalued included errors.; 2. Land Ownership Agreement dated 5 September B.E. 2467 mixed franking with Erawan Court Fee and Long Green Court Fee monocolour revalued included errors.; and 3. Land Mortage dated 18 November B.E. 2472 mixed franking with Erawan Court Fee and Long Green Court Fee monocolour revalued included errors. Totaly affixed stamps 31 values. Fine. F.(3)
เอกสาร - กลุ่มเอกสาร 3 บับ ประกอบด้วย 1. หนังสือสัญญาขายฝากกรรมสิทธิ์ที่ดิน ลงวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2460 ผนึกอากรแสตมป์เอราวัณและฤชากรสีเดียวแก้ราคามีตัวตลกด้วย ; 2. หนังสือสัญญาให้กรรมสิทธิ์ที่ดิน ลงวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2467 ผนึกอากรแสตมป์เอราวัณและฤชากรสีเดียวแก้ราคามีตัวตลกด้วย; และ 3. หนังสือสัญญาจำนองกรรมสิทธิ์ที่ดิน ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2472 ผนึกอากรแสตมป์เอราวัณและฤชากรสีเดียวแก้ราคามีตัวตลกด้วย รวมอากรแสตมป์ทั้งสิ้น 31 ดวง สภาพดี F.(3)


more details

LOT NO: 103    meaning
Starting: THB 10000   Approx: € 285  Download Blank POST-BID
Document - Lot of 5 documents included 1. Land Rental dated 27 April R.S. 119 affixed with Long Green Court Fee monocolour 4Baht and 16Atts; 2. Indictment at Uthaithanee Court dated 25 May R.S. 124 affixed with Long Green Court Fee monocolour 8 pair of 8Atts; 3. Execution warrant of Agricultural Court dated 10 August R.S. 126 affixed with Long Green Court Fee monocolour 4Baht; 4. Land Mortage dated 28 June R.S. 130 affixed with Long Green Court Fee bi-colour 4Baht and monocolour pair of 1Baht, 10st. on 8Atts strip of 4 and 1st. on 1Att with long “karan”, and 5. Land Sale Agreement dated 12 February 2458 on obverse affixed with Erawan Court Fee and 2 of Long Green Court Fee monocolour 25st. on 16Atts error with surcharge shifted to right and on reverse affixed with Long Green Court Fee monocolour pair of 10st. on 8Atts and 2 pairs of 1st. on 2Atts. Fine. F.(5)
เอกสาร - กลุ่มเอกสาร 5 ฉบับ ประกอบด้วย 1. หนังสือสัญญาเช่าที่นา ลงวันที่ 27 เมษายน ร.ศ. 119 ผนึกอากรฤชากร สีเดียว ราคา 4บาท และ 16อัฐ; 2. คำฟ้อง ณ ศาลเมืองอุไทยธานี ลงวันที่ 25 พฤษภาคม ร.ศ. 124 ผนึกอากรฤชากร สีเดียว ราคา 8อัฐ 8 คู่ ; 3. หมายบังคับคดี ศาลเกษตร ลงวันที่ 10 สิงหาคม ร.ศ. 126 ผนึกอากรฤชากร สีเดียว ราคา 4บาท; 4. หนังสือสัญญาจำนองที่ดิน ลงวันที่ 28 มิถุนายน ร.ศ. 130 ผนึกอากรฤชากร สองสี ราคา 4บาทและสีเดียว ราคา 1บาท หนึ่งคู่, 10สต. บน 8อัฐ แถวแนวนอน 4 ดวง และ 1สต. บน 1อัฐ “การันต์” หางยาว, และ 5. หนังสือสัญญาแบ่งขาบที่ดิน ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2458 ด้านหน้า ผนึกอากรฤชากร สีเดียว ราคา 25สต. บน 16อัฐ จำนวน 2 ดวง ตลกตัวแก้พิมพ์เคลื่อนไปทางขวากับอากรช้างสามเศียร และด้านหลังผนึกอากรฤชากร สีเดียว ราคา 10สต. บน 8อัฐ และราคา 1สต. บน 2อัฐ 2 คู่ ทั้งหมดสภาพดี F.(5)


more details

LOT NO: 104    meaning
Starting: THB 2500   Approx: € 71  Download Blank POST-BID
Document - Lot of over 30 documents such as Sale Land Contract issued in the reign of Rama V to Rama IX unmixed Issue franking totally nearly 400 values. Stamps involved included Long Green, Long Green Revalues, Erawan, Musician, etc. Documents mostly fault but still good condition. Very interesting. Inspection suggested. F.(30+)
เอกสาร - กลุ่มเอกสารต่างๆ เช่น หนังสือสัญญาขายกรรมสิทธิ์ที่ดิน ที่ทำชึ้นในรัชกาลที่ 5 ถึงรัชกาลที่ 9 รวมกว่า 30 ฉบับ แสตมป์ที่ติดไม่ปนชุด ทั้งหมดเกือบ 400 ดวง แสตมป์ที่ใช้เช่น ฤชากร ฤชากรแก้ราคา เอราวัณ เทวดาดีดพิณ เป็นต้น เอกสารส่วนใหญ่มีตำหนิแต่สภาพยังดีอยู่ น่าสนใจ ควรตรวจสอบ F.(30+)


more details

LOT NO: 105    meaning
Starting: THB 2500   Approx: € 71  Download Blank POST-BID
Document - Proxy dated 12 May B.E. 2476 on obverse mixed franking with Erawan Court Fee and Long Green Court Fee revalued and on reverse affixed King Prajadhipok Revenue Provisional 5st.(#FG-2003) in block of 20(5x4) of which included errors “อา” spaced “กร” and “ม” spaced “ป์”. Upper left corner torn and with 2 punching holes. F.(1)
เอกสาร - ใบมอบฉันทะลงวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2476 ด้านหน้าผนึกอากรเอราวัณปนกับฤชากรสีเดียวแก้ราคา ด้านหลังผนึกอากรชุดรัชกาลที่ 7 ราคา 5สต.(#FG-2003) บล็อค 20(5x4) ซึ่งรวมตัวตลก “อา” ห่าง “กร” และ “ม” ห่าง “ป์” มุมบนด้านซ้ายแหว่งขาดและเจาะรู 2 รู F.(1)


more details

LOT NO: 106    meaning
Starting: THB 3000   Approx: € 85  Download Blank POST-BID
Document - Proxy dated 4 March B.E. 2487 affixed Musician Revenue Local Wartime (Pibun Spelling) 5st. Arabic numeral on obverse 1 value and on reverse block 20(2x10) 2 bottom rows of the sheet with margins and imprint. Fine. F.(1)
เอกสาร - ใบมอบฉันทะลงวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2487 ผนึกอากรแสตมป์ชุดเทวดาดีดพิณ ช่วงสงคราม (ตัวสะกดพิบูลสงคราม) ราคา 5สต. เลขอารบิค ด้านหน้าผนึก 1 ดวง และด้านหลังผนึกบล็อค 20(2x10) สองแถวล่างติดชานกระดาษและชื่อโรงพิมพ์ สภาพดี F.(1)


more details

LOT NO: 107    meaning
Starting: THB 3000   Approx: € 85  Download Blank POST-BID
Document - Request To Sell Portion of Land dated 8 July B.E. 2490 mixed franking with Court Fee (Local Wartime) 6th Issue one each 1b. and 25st., and General Revenue Musician 2st. and Local Wartime 5th Issue 3x10st. of which one errors with “Thai wording “satang” blur”, another error with “omitted Thai wording “satang” and numeral missing”. Fine. F.(1)
เอกสาร - คำขอแบ่งขายลงวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2490 ผนึกอากรแสตมป์ปนชุด ชุดฤชากร (ช่วงสงคราม) ชุดที่ 6 ราคา 1บ. และ 25สต. อย่างละดวง, และอากรแสตมป์ทั่วไป ชุดเทวดาดีดพิอณ ราคา 2สต. และช่วงสงคราม ชุดที่ 5 ราคา 10สต. 3 ดวงซึ่งตวงหนึ่งตลก “คำไทย “สตางค์” เบลอ”, อีกดวงหนึ่งตลก “คำไทย “สตางค์” หายไป และตัวเลขหายไป” สภาพดี F.(1)


more details

LOT NO: 108    meaning meaning
Starting: THB 2000   Approx: € 57  Download Blank POST-BID
Documentary Benefit - UNAC : Lot of UNAC both 1st and 2nd printing. 1st Printing in block of 25(5x5) from right half of sheet with margins and imprint. 2nd Printing 4 singles, 1 horizontal pair and block of 6(2x3) lower right corner with margins and imprint. One used and the rest unused. Fine. F.(37)
Documentary Benefit - UNAC : กลุ่มแสตมป์ UNAC พิมพ์ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 พิมพ์ครั้งที่ 1 บล็อค 25(5x5) ครึ่งแผ่นด้านขวาติดชานกระดาษและชื่อโรงพิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 2 เป็นดวงเดี่ยว 4 ดวง, คู่แนวนอน 1 คู่ และบล็อค 6(2x3) มุมล่างด้านขวาติดชานกระดาและชื่อโรงพิมพ์ ใช้แล้วหนึ่งดวง ที่เหลือยังไม่ใช้ สภาพดี F.(37)


more details

LOT NO: 109    meaning
Starting: THB 10000   Approx: € 285  Download Blank POST-BID
Petition - Petition document dated 5 October R.S. 116 (B.E. 2440) affixed Court Fee monocolour 2 of 80 baht and 1 of 20 baht totally 180 baht, paying 100 baht for court fee and 80 baht for verdict. One of value 80 baht minor fault and value 20 baht damaged. Upper left corner with small hole otherwise fine. F. (1)
ฎีกา - เอกสารฎีกาลงวันที่ 5 ตุลาคม ร.ศ. 116 (พ.ศ. 2440) ผนึกอากรฤชากร สีเดียว ราคา 80 บาท 2 ดวง และราคา 20 บาท 1 ดวง รวม 180 บาท สำหรับค่าขึ้นศาล 100 บาท และค่าคำตัดสิน 80 บาท ราคา 80 บาทดวงหนึ่งมีตำหนิและราคา 20 บาทเสีย มุมบนด้านซ้ายมีรูเล็กๆ สภาพยังดี F. (1)


more details

LOT NO: 110    meaning
Starting: THB 2000   Approx: € 57  Download Blank POST-BID
Mixed lot of collectible in reign of Rama V - Rama IX included 1906 Postal card Rama V 4th Issue surcharged 4Atts(#PC-0012) unused; 1890 Land Deed dated 15 January R.S. 109 affixed with General Revenue First Issue 1tical(#FG-0005); revenues, labels, etc. Mostly fine. Inspection suggested. F.(1 lot)
กลุ่มสิ่งสะสมสมัยรัชกาลที่ 5 ถึงรัชกาลที่ 9 ประกอบด้วย 2449 ไปรษณียบัตร รัชกาลที่ 5 ชุดที่ 4 แก้ราคาเป็น 4อัฐ(#PC-0012) ยังไม่ใช้; 2433 โฉนดลงวันที่ 15 มกราคม ร.ศ. 109 ผนึกอากรแสตมป์ทั่วไป ชุดแรก ราคา 1บาท(#FG-0005); ป้ายลงทะเบียน อากรแสตมป์ เป็นต้น ส่วนใหญ่สภาพดี ควรตรวจสอบ F.(1 lot)


more details

LOT NO: 111    meaning
Starting: THB 1800   Approx: € 51  Download Blank POST-BID
Musician - On piece of General Revenue - Musician 25st. block of 100(10x10) and block of 20(2x10) plus 1b. horizontal strip of 9. Rare used multiple quite rare. Fine. F.(1)
เทวดาดีดพิณ - อากรทั่วไป - เทวดาดีดพิณ ราคา 25สต. บล็อค 100(10x10) และบล็อค 20(2x10) อีกทั้งราคา 1บ. แถวแนวนอน 9 ดวง ทั้งหมดยังติดอยู่บนกระดาษ ใช้แล้วบล็อคใหญ่ๆ ค่อนข้างหายาก สภาพดี F.(1)


more details

LOT NO: 112    meaning meaning
Starting: THB 5000   Approx: € 142  Download Blank POST-BID
”Agriculture Tax - First Issue”, 1877 value 2 Salung orange in used block of 4 and value 1 Salung green in block of 12 unused without no gum. Large multiple scarce. F.(16)
”อากรค่านาชุดแรก”, 2420 ชนิดราคา 2 สลึง สีส้ม ใช้แล้วบล็อคสี่ และราคา 1 สลึง สีเขียว บล็อค 12 ยังไม่ใช้ ไม่มีกาว บล็อคใหญ่หายาก F.(16)


more details

LOT NO: 113    meaning
Starting: THB 20000   Approx: € 571  Download Blank POST-BID
Court Fee - Court Fee 2nd Issue printed by Gieseke & Devrient 80b. (Blakeney #FC-2110) block of 4. Fine used. Rare. F.(4)
ฤชากร - ฤชากร ชุดที่ 2 พิมพ์โดย Gieseke & Devrient ราคา 80บ. (Blakeney #FC-2110) บล็อคสี่ ใช้แล้ว สภาพดี หายาก F.(4)


more details

LOT NO: 114    meaning
Starting: THB 10000   Approx: € 285  Download Blank POST-BID
Musician - General Revenue” Group of Waterlow & Sons archieve proofs of 3rd Issue totalling 8 values. All with small punch holes. Also imperforated proof of 2st. in block of 8 with right margin and 5st. in block of 4 with upper margin. Both blocks with punching hole. Every value with small punch holes and printed on gum paper. Very fine fresh condition. Excellent group for exhibition. VF.(20)
อากรทั่วไป - ดีดพิณ” กลุ่มปรู๊ฟของวอเตอร์โลว์ แอนด์ซันส์กรอบและภาพของอากรชุดที่สาม รวม 8 ดวง ทั้งหมดเจาะรูเล็กๆ ดวงละรู ปรู๊ฟราคา 2สต. บล็อคแปดติดชานกระดาษด้านขวาไม่ปรุรู และราคา 5สต. บล็อคสี่ติดชานกรดาษด้านบน ทั้งสองบล็อคแสตมป์ทุกดวงเจาะรูเล็กๆ ดวงละรู ทั้งหมดพิมพ์บนกระดาษมีกาว สภาพนอก สีสด ดีมาก หายาก เหมาะสำหรับการประกวดVF.(20)


more details

LOT NO: 115    meaning
Starting: THB 3000   Approx: € 85  Download Blank POST-BID
Alien Registration - Page 17 of Alien Identification Book affixed with 2 of Alien Registration First Issue Surcharges 400b. on 20b.(#FR-1012), one for year 1953 and another for year 1954. Also Second Issue on various pages. Good condition. Inspection suggested. (1)
อากรต่างด้าว - หน้า 17 ของใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว ผนึกอากรต่างด้าวชุดแรก แก้ราคา 400บ. บน 20บ.(#FR-1012) จำนวน 2 ดวง ดวงหนึ่งสำหรับปี พ.ศ. 2496 และดวงหนึ่งสำหรับปี พ.ศ. 24971954 นอกจากนี้ยังชุดสองผนึกในหลายๆ หน้า สภาพดี ควรตรวจสอบ (1)


more details

LOT NO: 116    meaning
Starting: THB 20000   Approx: € 571  Download Blank POST-BID
Occupation Revenue - Kelantan, 1943, “8 cents”, Kelantan (red coat of arms) block of 4, unused and without gum as issued. Rare. F.(4)
อากรแสตมป์ - กลันตัน” 2486 8 เซ็นต์ (ตราอาร์มสีแดง) บล็อคสี่ ยังไม่ใช้ ไม่ติดฮินท์ไม่มีกาวตามที่ออกจำหน่าย หายาก F.(4)


more details

LOT NO: 117    meaning
Starting: THB 3000   Approx: € 85  Download Blank POST-BID
Thai Occupation of Malaya -Trengganu 1943, Junk Ship design 1c., 2c., 3c., 4c., 5c., 10c., 25c., and 50c. total 8 values. Fresh, ungummed as issued and very good condition. VF.(8)
“ไทยยึดครองตรังกานู” 2488 1เซ็นต์, 2เซ็นต์, 3เซ็นต์, 4เซ็นต์, 5เซ็นต์, 10เซ็นต์, 25เซ็นต์, และ 50เซ็นต์ รวม 8 ราคา สีสด ไม่มีกาว และสภาพดีมาก VF.(8)


more details

LOT NO: 118    meaning
Starting: THB 5000   Approx: € 142  Download Blank POST-BID
Public Welfare Issue - Lot of 27 blocks of 4 of Public Welfare Issue both Thai numerals and Arabic numerals and colour shade. Thai numerals included 2st. (3 colour shades), 3st.(3 colour shades), 4st.(4 colour shades), 5st.(3 colour shades), 10st.(2 colour shades), 20st. and 1b. Arabic numerals included 2st.(3 colour shades), 5st.(4 colour shades), 10st.(2 colour shades) and 1b. Unmounted mint. Very fine. Nicely housed on 3 exhibit pages. VF.(108)
ส.ป.ส. - กลุ่มแสตมป์ ส.ป.ส. บล็อคสี่ จำนวน 27 บล็อค เลขไทยและเลขอารบิค และเชดสี เลขไทยประกอบด้วย ราคา 2สต. (3 เชดสี), 3สต.(3 เชดสี), 4สต.(4 เชดสี), 5สต.(3 เชคสี), 10สต.(2 เชดสี), 20สต. และ 1บ. เลขอารบิคประกอบด้วย ราคา 2สต.(3 เชดสี), 5สต.(4 เชดสี), 10สต.(2 เชดสี) และ 1บ. ยังไม่ใช้ ไม่ติดฮินท์ สภาพดีมาก จัดเรียงอย่างสวยงามบนกระดาษอัลบั้มชีท 3 แผ่น VF.(108)


more details

LOT NO: 119    meaning
Starting: THB 3000   Approx: € 85  Download Blank POST-BID
Red Cross - 1941 Red Cross single value set &1955 Red Cross single value set. Also Two imperforated souvenir sheets of 50th Anniversary Thai Red Cross Membership League of Red Cross Societies (A.D. 1921-1971), image edge one in blue and one in violet together with seals in full sheet of 25 of both colours. Printed locally on gummed paper. Label in strip of 5 values issued by Catholic Teachers Association of Thailand on 12 August 1976. All values nicely mounted on 5 album pages. F.(1 lot)
กาชาด - 2484 กาชาด ดวงเดียวชุด & 2498กาชาด ดวงเดียวชุด และแผ่นที่ระลึกชนิดไม่ปรุรู ที่ระลึกครบรอบ 50 ปี สภากาชาดไทยเข้าเป็นสมาชิกสันนิบาตสภากาชาด (พ.ศ. 2464-2514) ขอบภาพสีฟ้าและสีม่วงอย่างละแผ่น อีกทั้งป้ายเต็มแผ่น 25 ดวงของทั้งสองสี พิมพ์ในประเทศบนกระดาษกาว ยังมีป้ายผนึกแถว 5 ดวง ออกโดยสมาคมครูคาทอลิกแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2519 ทั้งหมดจัดเรียงอย่างสวยงามบนกระดาษอัลบั้มชีท 5 แผ่น F.(1 lot)


more details

LOT NO: 120    meaning meaning meaning
Starting: THB 2000   Approx: € 57  Download Blank POST-BID
Revenue - “Public Welfare Issue” 5st. Arabic numeral (#FD-0011A) full sheet of 100, error with the bottom horizontal perforation misplaced not in straight line from left sloped downward to the right. Unmounted mint. Without gum. Very fine. VF.(100)
อากรแสตมป์ - “ส.ป.ส.” ราคา 5สต. เลขอารบิค (#FD-0011A) เต็มแผ่น 100 ดวง ตลกรอยปรุด้านล่างไม่ปรุเป็นเส้นตรง ปรุเอียงจากซ้ายไปขวา ยังไม่ใช้ ไม่ติดฮินท์ ไม่มีกาว สภาพดีมาก VF.(100)


more details

LOT NO: 121    meaning
Starting: THB 10000   Approx: € 285  Download Blank POST-BID
Revenue - 1898 Land and Building Selling Document between British Subject and Siamese Subject registered at H.B.M. Consulate Court in Bangkok No. 10/98 dated 4 July 1898 affixed with 2 of British Consular Service revenue 10 Shillings cancelled by “HER BRITANIC MAJESTY'S CONSULATE COURT AT BANGKOK” handstamp. Two folded paper size 19x30 cm. glued additional paper size 15x21 cm. at the lower. Two holes of 1 cm. diameter on upper left and adhisive tape on the tear fault. Rare. Fine. F.(1)
อากรแสตมป์ - 2441 หนังสือสัญญาซื้อขายที่ดินและตึกระหว่างคนในบังคับอังกฤษและคนในบังคับสยาม ลงทะเบียนที่ H.B.M. Consulate Court ณ กรุงเทพฯ หมายเลข 10/98 วันที่ 4 กรกฎาคม 1898 ผนึกอากรแสตมป์อังกฤษ ชนิดราคา 10 ชิลลิ่ง จำนวน 2 ดวง ฆ่าด้วยตรา “HER BRITANIC MAJESTY'S CONSULATE COURT AT BANGKOK”. กระดาษพับสองทบขนาด 19x30 ซม. และติดกระดาษขนาด 15x21 ซม. ที่ด้านล่าง มีรูขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 ซม. สองรูที่มุมบนด้านซ้ายและรอยที่ขาดปิดเทปสภาพดี หายาก F.(1)


more details

LOT NO: 122    meaning
Starting: THB 3000   Approx: € 85  Download Blank POST-BID
Revenue - 2500th Annivesary of Buddhism Issue 5st.-1b. (Blakeney #FD-0030 - 34) complete set of 5 values in block of 4 and single set. Unmounted mint. And 2500th Annivesary of Buddhism Surcharges included 25st. on 25st., 50st. on 5st., 50st. on 25st., 50st. on 50st., 1b. on 1b., and 5b. on 10st. Mint and used. Also Charity for Health & Education Issue 25st.-100b. (Blakeney #FD-0020 - 28) complete set of 9 values. Unmounted mint. All values nicely mounted on 3 album pages. VF.(40)
อากรแสตมป์ - ชุดงานฉลอง 25 พุทธศตวรรษ ราคา 5สต.-1บ. (Blakeney #FD-0030 - 34) ครบชุด 5 ดวง บล็อคสี่และชุดดวงเดี่ยว ยังไม่ใช้ ไม่ติดฮินท์ และชุดงานฉลอง 25 พุทธศตวรรษพิมพ์ทับ ก.ศ.ส.และแก้ราคา ประกอบด้วย 25สต. บน 25สต., 50สต. บน 5สต., 50สต. บน 25สต., 50สต. บน 50สต., 1บ. บน 1บ., และ 5บ. บน 10สต. ยังไม่ใช้และใช้แล้ว ยังมีชุดการกุศลเพื่อการอนามัยและการศึกษา ราคา 25สต.-100บ. (Blakeney #FD-0020 - 28) ครบชุด 9 ดวง ยังไม่ใช้ ไม่ติดฮินท์ ทั้งหมดจัดเรียงอย่างสวยงามบนกระดาษอัลบั้มชีท 3 แผ่น VF.(40)


more details

LOT NO: 123    meaning meaning
Starting: THB 3000   Approx: € 85  Download Blank POST-BID
Revenue - Charity for Health & Education Issue 25st.-100b. (Blakeney #FD-0020 - 28) complete set of 9 values in pair. Unmounted mint. Nicely mounted on 1 album page. VF.(18)
อากรแสตมป์ - ชุดการกุศลเพื่อการอนามัยและการศึกษา ราคา 25สต.-100บ. (Blakeney #FD-0020 - 28) ครบชุด 9 ดวง เป็นคู่แนวนอน ยังไม่ใช้ ไม่ติดฮินท์ จัดเรียงอย่างสวยงามบนกระดาษอัลบั้มชีท 1 แผ่น VF.(18)


more details

LOT NO: 124    meaning meaning
Starting: THB 3000   Approx: € 85  Download Blank POST-BID
Revenue - Musician- proof of Musician series values 2st. with large left margin, 3st., 5st. in pair, 10st. with right large margin, 25st., 1b., 2b., 5b.x2, and 20b. All bearing a punching hole but stilll in very good condition. VF.(12)
อากรแสตมป์ - เทวดาดีดพิณ ตัวอย่างอากรชุดเทวดาดีดพิณ ราคา 2สต. ชานกระดาษด้านซ้ายใหญ่, 3สต., 5สต. เป็นคู่, 10สต. ชานกระดาษด้านขวาใหญ่, 25สต., 1บ., 2บ., 5บ.x2 ดวง, และ 20บ. ทั้งหมดเจาะรูแต่สภาพยังดีมาก VF.(12)


more details

LOT NO: 125    meaning
Starting: THB 2000   Approx: € 57  Download Blank POST-BID
Revenue - Selection of King Prajadhipok Issue Overprinted for revenue usage and Musician Issue showing the control mark. Single, pair, block of 4, multiple. Totally 148 values. Nicely arranged on 5 album pages. Unused and used. Fine. F.(148)
อากรแสตมป์ - ชุดเลือกสรรแสตมป์รัชกาลที่ 7 แก้เพื่อใช้เป็นอากรแสตมป์และชุดเทวดาดีดพิณ แสดง control mark ต่างๆ ป็นดวงเดี่ยว คู่ แถว บล็อคสี่หรือใหญ่กว่า รวม 148 ดวง จัดเรียงอย่างสวยงามในกระดาษอัลบั้ม 5 แผ่น ยังไม่ใช้ และใช้แล้ว สภาพดี F.(148)


more details

LOT NO: 126    meaning meaning
Starting: THB 3000   Approx: € 85  Download Blank POST-BID
WHO - 1952 WHO in block of 20(4x5). Unmounted mint. Very fine. Nicely mounted on 1 album page. VF.(20)
WHO - 2495 WHO บล็อค 20(4x5) ยังไม่ใช้ ไม่ติดฮินท์ สภาพดีมาก จัดเรียงอย่างสวยงามบนกระดาษอัลบั้มชีท 1 แผ่น VF.(20)


more details

LOT NO: 127    meaning
Starting: THB 3000   Approx: € 85  Download Blank POST-BID
Charity's Seal of Anti Tuberculosis(T.B.) 1957-1966 issued by the Anti Tuberculosis Association of Chiangmai, 8 single value and 2 blocks of 4. Also 1962-1972 issued by the Anti Tuberculosis Association of Thailand under the Royal Patronage of H. M. the King. All values nicely mounted on 3 album pages. F.(27)
2500-2509 ป้ายผนึกต่อต้านวัณโรค ของสมาคมปราบวัณโรค เชียงใหม่ ดวงเดี่ยว 8 ดวง และบล็อคสี่ 2 บล็อค และ 2505-2515 1972 สมาคมปราบวัณโรคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ทั้งหมดจัดเรียงอย่างสวยงามบนกระดาษอัลบั้มชีท 3 แผ่น F.(27)


more details

LOT NO: 128    meaning
Starting: THB 600000   Approx: € 17142  Download Blank POST-BID
1868 King Mongkut's holograph letter dated 7 July 1868 and cover written at Chantrakasem Palace, Ayuddhia to Honorable D.K. Mason, the Siamese consul in London on double folded letter sheet size 13.5x21 cm. upper left bearing the Royal Command seal in red, in which the King was very glad to learn that Mr. Mason has succeeded to have the recognition of being Siam consul. The letter was signed by the King and stamped with H.M.'s Royal Seal and initial “S.P.P.M., Mongkut RS.” seal in red on 6264 days of the reign. The cover bears a printed paper label Thai and English address to D.K. Mason Esquire, Phra Siam Dhurrabah, The functionary Consul for Siam in London. The flip bearing Royal Seal in red wax. King Mongkut passed away on 1st October 1868 exactly 85 days after this letter was sent out and probably the last few letters the King wrote. Excellent well preserved condition. Rare. VF.(2 pcs)
2411 พระราชหัตถเลขาพร้อมซองของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเขียนที่พระราชวังจันทรเกษม อยุธยา ถึง มิศเตอร์ ด.ก. มาสอน พระสยามธุระพาห์ กงสุลฝ่ายสยาม ณ กรุงลอนดอน บนกระดาษพับสองทบ ขนาด 13.5x21 ซม. มุมบนด้านซ้ายมีตราพระบรมราชโองการ ในจดหมายพระองค์ทรงดีใจมากที่ได้ทราบว่ามิศเตอร์ มาสอน ประสบความสำเร็จในการได้รับการยอมรับว่าเป็นกงสุลสยาม พระราชหัตถเลขาพระองค์ทรงลงพระปรมาภิไธยและประทับพระราชลัญจกรประจำพระองค์และพระราชลัญจกรอักษรอังกฤษพระปรมาภิไธยย่อ ในวันที่ 6264 วันในรัชกาล ซองจดหมายผนึกด้วยป้ายกระดาษพิมพ์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษจ่าหน้าถึง มิศเตอร์ ด.ก. มาสอน พระสยามธุระพาห์ กงสุลฝ่ายสยาม ณ กรุงลอนดอน ด้านหลังซองมีครั่งสีแดงปั้มตราพระราชลัญจกร สภาพดีมาก หายาก VF.(2 pcs)


more details

LOT NO: 129    meaning
Starting: THB 20000   Approx: € 571  Download Blank POST-BID
1881 “Unissued Elephant Essay 0 Penny” litography printing in blue & red in full 4 margins, ungummed, hinged remained, rare for full margin & undamaged copy. VF.(1)
2424 แสตมป์ตัวอย่างทดลองพิมพ์ไม่ได้ออกใช้ ชนิดราคา 0 เพนนี รูปช้างเผือก พิมพ์สีฟ้า-แดงสองสี ระบบ litography ขอบสมบูรณ์ทั้งสี่ด้าน หายากมากสำหรับขอบที่สมบูรณ์ VF.(1)


more details

LOT NO: 130    meaning
Starting: THB 20000   Approx: € 571  Download Blank POST-BID
1881 “Unissued Elephant Essay 0 Penny” litography printing in grey & red in full 4 small margins, ungummed, hinged remained. F.(1)
2424 แสตมป์ตัวอย่างทดลองพิมพ์ไม่ได้ออกใช้ ชนิดราคา 0 เพนนี รูปช้างเผือก พิมพ์สีเทา-แดงสองสี ระบบ litography ขอบสมบูรณ์ทั้งสี่ด้าน F.(1)


more details

LOT NO: 131    meaning
Starting: THB 20000   Approx: € 571  Download Blank POST-BID
1881 “Unissued Elephant Essay 0 Penny” litography printing in yellow & red in full 4 margins, ungummed, large jumbo margins all round, rare for full margin & undamaged copy, VF.(1)
2424 แสตมป์ตัวอย่างทดลองพิมพ์ไม่ได้ออกใช้ ชนิดราคา 0 เพนนี รูปช้างเผือก พิมพ์สีเหลืองอ่อน-แดงสองสี ระบบ litography ขอบสมบูรณ์ใหญ่มากทั้งสี่ด้าน หายากมากสำหรับขอบที่สมบูรณ์ VF(1)


more details

LOT NO: 132    meaning
Starting: THB 25000   Approx: € 714  Download Blank POST-BID
1882-5 British Post Office in Bangkok: “B” overprinted on Queen Victoria Straits Settlement postage stamp “Two Cents on Thirty Two cents” pale red (#B12) watermark crown CC. Unused without gum. Hinged. F.(1)CV=75,000THB.
1882-5 British Post Office in Bangkok: “B” overprinted on Queen Victoria Straits Settlement postage stamp “Two Cents on Thirty Two cents” pale red (#B12) watermark crown CC. Unused without gum. Hinged. F.(1)CV=75,000THB.


more details

LOT NO: 133    meaning
Starting: THB 8000   Approx: € 228  Download Blank POST-BID
1882 British Post Office in Bangkok “B” overprinted on Strait Settlement.,”CC” watermark, 24c. green (#B9). Unused heavy hinged. Fine. F.(1)CV=45,000THB. P.A.T. Certified No. 98/2019.
2426 ไปรษณีย์กงสุลอังกฤษในกรุงเทพฯ “B” พิมพ์ทับบนแสตมป์สเตรทเชทเทิลเมนสท์ ลายน้ำ”CC”, 24c. สีเขียว (#B9) ยังไม่ใช้ ติดฮินท์ สภาพดี F.(1)CV=45,000THB.ใบรับรอง สตท. #98/2019


more details

LOT NO: 134    meaning
Starting: THB 10000   Approx: € 285  Download Blank POST-BID
1882 British Post Office in Bangkok: Lot of single values of “B” overprinted on Queen Victoria Strait Settlement postage stamps “Two Cents” brown(#B13), “Two Cents” rose(#B14), “Four Cents” rose(#B15), “Four Cents” brown(#B16), “Five Cents” blue(#B17), “Six Cents” lilac (#B18), “Eight Cents” orange(#B19), “Ten Cents” slate(#B20) and “Twelve Cents” dull purple(#B21). All watermark “CA”. Values Two cents, Four Cents, Eight Cents and Twelve Cents no gum. Values “Two Cents”(#B13) and “Four Cents” rose(#B15) used, the rest mounted mint. Fine. F.(9)CV=41,000THB.
British Post Office in Bangkok: Lot of single values of “B” overprinted on Queen Victoria Strait Settlement postage stamps “Two Cents” brown(#B13), “Two Cents” rose(#B14), “Four Cents” rose(#B15), “Four Cents” brown(#B16), “Five Cents” blue(#B17), “Six Cents” lilac (#B18), “Eight Cents” orange(#B19), “Ten Cents” slate(#B20) and “Twelve Cents” dull purple(#B21). All watermark “CA”. Values Two cents, Four Cents, Eight Cents and Twelve Cents no gum. Values “Two Cents”(#B13) and “Four Cents” rose(#B15) used, the rest mounted mint. Fine. F.(9)CV=41,000THB.


more details

LOT NO: 135    meaning
Starting: THB 8000   Approx: € 228  Download Blank POST-BID
1882 British Post Office in Bangkok: Lot of 5 single values of “B” overprinted on Queen Victoria Strait Settlement postage stamps “Five Cents” purple-brown(#B4), “Six Cents” liac(#B5), “Ten Cents” slate(#B7), “Twelve Cents” blue(#B8) and “24 Cents” green(#B9). All watermark “CC”. Only values “Six Cents” used, the rest mounted mint. Fine. Value “Twelve Cents” doubtful. F.(5)CV=41,500THB.
British Post Office in Bangkok: Lot of 5 single values of “B” overprinted on Queen Victoria Strait Settlement postage stamps “Five Cents” purple-brown(#B4), “Six Cents” liac(#B5), “Ten Cents” slate(#B7), “Twelve Cents” blue(#B8) and “24 Cents” green(#B9). All watermark “CC”. Only values “Six Cents” used, the rest mounted mint. Fine. Value “Twelve Cents” doubtful. F.(5)CV=41,500THB.


more details

LOT NO: 136    meaning
Starting: THB 5000   Approx: € 142  Download Blank POST-BID
1882-5 British Post Office in Bangkok: “B” overprinted on Queen Victoria Straits Settlement postage stamp “24 Cents” green (#B9) watermark crown CC. Unused with gum. Hinged. F.(1)
1882-5 British Post Office in Bangkok: “B” overprinted on Queen Victoria Straits Settlement postage stamp “24 Cents” green (#B9) watermark crown CC. Unused with gum. Hinged. F.(1)


more details

LOT NO: 137    meaning
Starting: THB 5000   Approx: € 142  Download Blank POST-BID
1882-5 British Post Office in Bangkok: Lot of 5 single values of “B” overprinted on Queen Victoria Strait Settlement postage stamps, 3 used i.e. 8c., 12c., and 24c., and 2 unmounted mint i.e. 2c. and 4c. F-VF.(5)
British Post Office in Bangkok: Lot of 5 single values of “B” overprinted on Queen Victoria Strait Settlement postage stamps, 3 used i.e. 8c., 12c., and 24c., and 2 unmounted mint i.e. 2c. and 4c. F-VF.(5)


more details

LOT NO: 138   
Starting: THB 380000   Approx: € 10857  Download Blank POST-BID
1880 Rama V - The Private Palace Local issue complete set of 10 showign the Royal Family's Portraits' of 1. H.M. King Chulalongkorn, 2. H.M. Queen Saovabha Bongsri, 3. H.M. Queen Savang Vadhana, 4. H.R.H. Princess Consort Saovabhak Nareerat, 5. H.R.H. Crown Prince Maha Vajirunhis, 6. H.R.H. Prince Damrongrachanupab, 7. H.R.H. Prince Chaturongrasmi, 8. H.R.H. Prince Siriraj Kakudhabhanda, 9. H.R.H. Princess Bahurada Manimaya, 10. H.R.H. Prince Tribejrudhamrong; the set was exclusively used by the Royal family within the Palace for sending documents before stamps were issued; Printed in thick ungummed paper, some usual faults with all important details are still amazingly fully intact, extremely rare to assemble full complete set, less than 10 full sets recorded in private collection, iconic set. F(10) Ex. Pakdi Yongvanich / Note: this same lot was sold at Eurseree Sale #29 on 5/08/2012 Lot 34 at 380,000 Baht.
2423 “ชุดแสตมป์ในวัง”(แสตมป์เจ้านาย) ครบชุด 10ดวง ภาพพระบรมรูป และพระรูปของเจ้านายพระองค์ต่างๆ คือ 1. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 2. สมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรีฯ 3. สมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนาฯ 4. พระอรรคชายาเธอ พระองค์เจ้าเสาวภาคย์นารีรัตน์ 5. สมเด็จฯ เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมาร 6. สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ สมเด็จฯ 7. สมเด็จฯ เจ้าฟ้าจาตุรนต์รัศมี 8. เจ้าฟ้าสิริราชกกุธภัณฑ์ 9. เจ้าฟ้าพาหุรัดมณีมัย กรมพระเทพนารีรัตน์ 10. เจ้าฟ้าตรีเพ็ชรุตม์ธำรง ทั้งชุดพิมพ์บนกระดาษหนาชนิดไม่มีกาว สภาพติดสนิมและตำหนิบางส่วนตามปกติ นอกนั้นสภาพดีมาก ครบชุดหายากมากๆ F(10) หมายเหตุ: รายการนี้ถูกประมูลจาก เอื้อเสรีฯ ครั้งที่ 29 เมื่อ 5/08/2555 รายการ 34 ราคาจบที่ 380,000 บาท


more details

LOT NO: 139    meaning
Starting: THB 15000   Approx: € 428  Download Blank POST-BID
1880 Rama V - The Private Palace Local issue showing the Portrait of H.M. Queen Saovabha Bongsri; Printed in thick ungummed paper, some usual faults. F.(1) P.A.T. #157/2019
2423 “ชุดแสตมป์ในวัง”(แสตมป์เจ้านาย) ภาพพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรีฯ พิมพ์บนกระดาษหนาชนิดไม่มีกาว สภาพติดสนิมและตำหนิบางส่วนตามปกติ F.(1) ส.ต.ท. #157/2019


more details

LOT NO: 140    meaning meaning
Starting: THB 8000   Approx: € 228  Download Blank POST-BID
1883 “First Issue” 1solot-1salung(#1-5) complete set of 5 values in block of 4. Mounted mint. Tropicalized gum. Fine but some blocks stained. Inspection suggested. F.(20)CV=13,200THB.
2436 “ชุดแรก” ราคา 1โสฬส-1สลึง(#1-5) ครบชุด 5 ดวง บล็อคสี่ ยังไม่ใช้ ติดฮินท์ กาวเหลือง สภาพดีแต่บางบล็อคเป็นสนิม ควรตรวจสอบ F.(20)CV=13,200THB.


more details

LOT NO: 141    meaning
Starting: THB 7000   Approx: € 200  Download Blank POST-BID
1883 “First Issue” 1Solot-1Salung(#1-5) complete set of 5 values. Value 1Solot complete 3 plates, and other values with different shades. Totally 17 values. Mounted and unmounted mint. Very fine. VF.(17)CV=12,000+THB.
2426 “ชุดแรก” ราคา 1โสฬส-1สลึง(#1-5) ครบชุด 5 ดวง ราคา 1โสฬส ครบ 3 แม่พิมพ์ และราคาอื่นเชดสีต่างกัน รวม 17 ดวง ยังไม่ใช้ ติดฮินท์และไม่ติดฮินท์ สภาพดี VF.(17)CV=12,000+THB.


more details

LOT NO: 142    meaning
Starting: THB 40000   Approx: € 1142  Download Blank POST-BID
1883 “First Issue” unissued 1 Fuang(#6). This value was never issued as the delivery was very late. It is much sort after by collector. Very fresh mounted mint, original gum. F.(1)CV=45,000THB.
2426 “ชุดแรก” ราคา 1เฟื้อง(#6) ยังไม่ใช้ ดวงนี้ไม่ได้ออกใช้เนื่องจากมาถึงช้า หายากมากๆ สภาพนอก ติดฮินท์ กาวเดิม สภาพดีมาก F.(1)CV=45,000THB.


more details

LOT NO: 143    meaning meaning
Starting: THB 100000   Approx: € 2857  Download Blank POST-BID
1883 “First Issue” unissued 1 Fuang(#6) block of 4. This value was never issued as the delivery was very late. It is much sort after by collector. Mounted mint, brownish gum. Few split perf. Rare multiple. F.(4)
2426 “ชุดแรก” ราคา 1เฟื้อง(#6) บล็อคสี่ ยังไม่ใช้ ดวงนี้ไม่ได้ออกใช้เนื่องจากมาถึงช้า หายากมากๆ ติดฮินท์ กาวเหลือง สภาพดี รอยปรุแตกเล็กน้อย เป็นบล็อกหายากมาก F.(4)


more details

LOT NO: 144    meaning
Starting: THB 15000   Approx: € 428  Download Blank POST-BID
1883 Trial Colour Plate Proof, Rama V - 1st issue 1 Solot verticl pair printed in unissued color, sepia color. Printed on ungummed thin paper, imperf., without security punched hold, fresh unhinged. VF(1) Ex. Herbert S. Herman
2426 ปรู๊ฟพิมพ์ทดลองสี Plate Proof ร.5 ชุดแรก ราคาโสฬส คู่แนวตั้ง พิมพ์สีซีเปีย บนกระดาษบาง ไม่มีกาว ไม่ปรุฟัน ไม่เจาะรู ไม่มีฮินท์ สีสด สภาพดีมาก VF(1)


more details

LOT NO: 145    meaning
Starting: THB 15000   Approx: € 428  Download Blank POST-BID
1883 Trial Colour Plate Proof, Rama V - 1st issue 1 Seek printed in unissued color, blue color, large right margin. Printed on ungummed thick cardboard paper, imperf., without security punched hold, fresh hinge remained. Very rare type. VF(1) Ex. Herbert S. Herman
2426 ปรู๊ฟพิมพ์ทดลองสี Plate Proof ร.5 ชุดแรก ราคาซีก พิมพ์สีฟ้า ขอบขวาใหญ่ บนกระดาษกล่องหนา ไม่มีกาว ไม่ปรุฟัน ไม่เจาะรู มีฮินท์ เป็นแบบที่หายากมาก สีสด สภาพดีมาก VF(1)


more details

LOT NO: 146    meaning
Starting: THB 10000   Approx: € 285  Download Blank POST-BID
1883 Trial Colour Plate Proof, Rama V - 1st issue 1 Seek printed in unissued color, blue color. Printed on ungummed medium thick paper, imperf., without security punched hold, fresh hinge remained. Very rare type. VF(1) Ex. Herbert S. Herman
2426 ปรู๊ฟพิมพ์ทดลองสี Plate Proof ร.5 ชุดแรก ราคาซีก พิมพ์สีฟ้า บนกระดาษหนากลางๆ ไม่มีกาว ไม่ปรุฟัน ไม่เจาะรู มีฮินท์ เป็นแบบที่หายากมาก สีสด สภาพดีมาก VF(1)


more details

LOT NO: 147    meaning
Starting: THB 20000   Approx: € 571  Download Blank POST-BID
1883 Trial Colour Plate Proof, Rama V - 1st issue 1 Fuang verticl pair printed in unissued color, dark red color. Printed on ungummed thin paper, imperf., without security punched hold, fresh unhinged. VF(1) Ex. Herbert S. Herman
2426 ปรู๊ฟพิมพ์ทดลองสี Plate Proof ร.5 ชุดแรก ราคาเฟื้อง คู่แนวตั้ง พิมพ์สีแดงเข้ม บนกระดาษบาง ไม่มีกาว ไม่ปรุฟัน ไม่เจาะรู ไม่มีฮินท์ สีสด สภาพดีมาก VF(1)


more details

LOT NO: 148    meaning
Starting: THB 20000   Approx: € 571  Download Blank POST-BID
1883 Printer's sample Waterlow and Sons, imperforated proof, Salung (Blue) in horizontal pair, thin paper, fresh colour, without security punched hold, light hnged, exhibition item. VF.(2)
2426 ปรู๊ฟแสตมป์ชุดแรกจากบริษัทผู้พิมพ์ Waterlow and Sons ไม่ปรุฟัน ไม่เจาะรู ราคา สลึง(สีน้ำเงิน) สองดวงคู่ตามแนวนนอน ชนิดกระดาษบาง สภาพดี สีสด มีฮิ้นบาง เหมาะสำหรับการประกวด VF.(2)


more details

LOT NO: 149    meaning
Starting: THB 15000   Approx: € 428  Download Blank POST-BID
1883 “First Issue” 1 solot (#1) included 1st Plate of 11 values, 2nd Plate of 43 values and 3rd Plate of 14 totally 68 values. Unmounted mint. Fine. F.(68)
2426 “ชุดแรก” ราคา 1โสฬส (#1) ประกอบด้วย แม่พิมพ์ที่ 1 จำนวน 11 ดวง แม่พิมพ์ที่ 2 จำนวน 43 ดวง และแม่พิมพ์ที่ 3 จำนวน 14 ดวง รวมทั้งสิ้น 68 ดวง ยังไม่ใช้ ไม่ติดฮินท์ สภาพดี F.(68)


more details

LOT NO: 150    meaning
Starting: THB 38000   Approx: € 1085  Download Blank POST-BID
1883 “First Issue” lot of stock of First Issue of 5 values either mounted mint or used included 1. Solot (#1) 30 of mint and 16 of used, 2. Att (#2) 20 of mint and 24 of used, 3. Sio (#3) 12 of mint and 8 of used, 4. Sik (#4) 18 of mint and 14 of used, and 5. Salung (#5) 4 of mint and 8 of used. Totally 154 values. Fine but various values fault. According to owner, total CV(Hobby)=95,500THB. Inspection suggested. F.(154)
2426 “ชุดแรก” กลุ่มสต็อคแสตมป์ชุดแรก 5 ชนิดราคา ทั้งใช้แล้วและยังไม่ใช้ติดฮินท์ ประกอบด้วย 1. ราคาโสฬส (#1) ยังไม่ใช้ 30 ดวงและใช้แล้ว 16 ดวง, 2. ราคาอัฐ (#2) ยังไม่ใช้ 20 ดวงและใช้แล้ว 24 ดวง, 3. ราคาเสี้ยว (#3) ยังไม่ใช้ 12 ดวงและใช้แล้ว 8 ดวง, 4. ราคาซีก (#4) ยังไม่ใช้ 18 ดวงและใช้แล้ว 14 ดวง, และ 5. ราคาสลึง (#5) ยังไม่ใช้ 4 ดวงและใช้แล้ว 8 ดวง รวมทั้งสิ้น 154 ดวง สภาพดีแต่มีตำหนิมาก เจ้าของคำนวณราคารวมแค๊ตตาล็อค CV(Hobby)=95,500 บาท ควรตรวจสอบ F.(154)

Found 2880 items, showing 101 to 150.    Previous 50 Matches   Next 50 Matches

ALL DESCRIPTIONS ARE NOT FINALIZED TILL THE REMOVED OF THIS LINE

We accept without charges only on the day of auction which will be announced later; otherwise 2% surcharge. Purchaser's premium of 10.70% will be added to the Hammer's price